De torre van Oostende

 

Leve de torre van Ostende                                        
Je kad hem zien al woare je blende,
Kloarder dan de moane of ê kletsekop in brand
Ter is gin èèn lantêrn die an uze torre kan.


Refrein
Hoane-moane, sukerdekroane,                                                 
Piempaljoene lêze,
Oender de zèè, potsje kadèè
Dansn de piempernelletjes.

Leve den ezel van loewoazje,                                                        
J’is gestorven van koeroazje,                                          
J’is gevollen in de mostoardpot                                      
En doarvan is den ezel van loewozje kapot.                   

Refrein

M’hen wist goan kiek’n no de reuze,                               
J’had een kloefe van ê neuze                                         
Ê klèèn rokstje en en hoedje van papier                        
M’hen wist goan kieken no die reuze.                              

Refrein

Drinken goan me ê hèèle weke,
’t bier ga stromen lik ê beke,
Gif us nog ê vat, en me drinken us patat,
Drinken goan me ê gèèle weke